J a n laat je oplossingen zien

J an is: conflictcoach, mediator en vertrouwenspersoon

Als conflictcoach, mediator en vertrouwenspersoon in de non-profitsector laat J a n je oplossingen zien die je zelf tijdens onenigheid vaak niet ziet. Dat doet hij bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, op het gebied van welzijn, cultuur, natuur en milieu, voor lokale overheden, scholen en voor allianties en andere samenwerkingsverbanden.

Organisaties vragen J a n  bijvoorbeeld bij veranderingen, tijdens een transitiefase, als er sprake is van een patstelling of bij een (dreigend) conflict tussen bestuurders, directie en leidinggevenden, medewerkers en/of vrijwilligers. Maar ook bij conflicten binnen en tussen teams die veroorzaakt worden door miscommunicatie, machtsstrijd, ongelijkwaardigheid of wantrouwen.

J a n helpt ook bij wrijvingen of vastgelopen samenwerking binnen allianties en tussen opdrachtgevers en leveranciers.

Conflictcoach

Bij een conflict botsen belangen. Twee of meer partijen hebben doelen of waarden die onverenigbaar lijken. Een conflict kan zowel tussen individuele mensen als tussen teams en organisaties optreden.

De focus van conflictcoaching door J a n ligt bij tijdig ingrijpen, liefst voordat een meningsverschil escaleert tot een diep conflict met mogelijk grote gevolgen. Maar ook bij pech onderweg komt J a n de boel repareren. Als conflictcoach geeft J a n partijen inzicht in de oorzaken en dynamiek van een conflict. J a n laat iedereen in zijn waarde en helpt naar elkaar luisteren.

J a n helpt betrokkenen bij een conflict om zich bewust te worden van hun individuele én gezamenlijke gedrag en laat het verband zien tussen het eigen belang en het organisatiebelang. Met een gezamenlijk doel voor ogen ontstaat er weer positieve energie. Met terugkerende intervisiemomenten schept J a n de voorwaarden voor een blijvend vruchtbare samenwerking tussen de voormalige conflictpartijen.

Mediator

Bij mediation begeleidt J a n als deskundige mediator de onderhandelingen tussen conflictpartners. Mediation is vaak minder ingrijpend dan de stap naar de civiele rechter. Ook kan mediation tijd en geld besparen. Juist wanneer de duurzaamheid van de relatie en samenwerking belangrijk zijn, heeft mediation de voorkeur. Een voorwaarde is dat partijen er vrijwillig aan meewerken en bereid zijn te investeren in de relatie.

J a n waakt als mediator voor gelijkwaardigheid, partijen hebben hun eigen verantwoordelijkheid. J a n gebruikt een oplossingsgerichte aanpak. Hij voorkomt een sfeer van negatief denken en handelen en zorgt dat partijen zo min mogelijk nadruk op falen en problemen uit het verleden leggen. In plaats daarvan benadrukt J a n eerdere successen en kijkt met partijen naar de kwaliteit van de relatie en het werkplezier. Het gaat bij de oplossingsgerichte aanpak om de gewenste toekomst in plaats van het uitdiepen van het probleem.

Het doel is een oplossing die door alle partijen wordt gedragen. Zo helpt J a n partijen aan het beste alternatief zonder onderhandelen (BAZO). J a n zorgt dat het BAZO wordt geborgd in een vaststellingsovereenkomst waar de partijen zich met hun handtekening aan committeren.

Vertrouwenspersoon en vertrouwenspersoon integriteit

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen op het werk. Maar ongewenste omgangsvormen zoals intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld of onregelmatigheden en misstanden komen toch bij veel organisaties voor. Ze kunnen grote invloed hebben op de werksfeer en de gezondheid van (vrijwillige) medewerkers en staan natuurlijk het hoger liggende doel van een organisatie in de weg. Wanneer er sprake is van ongewenst gedrag, is het belangrijk dat je je verhaal kwijt kan. Een externe vertrouwenspersoon of vertrouwenspersoon integriteit is een laagdrempelige mogelijkheid om in vertrouwen wangedrag of potentiële misstanden te bespreken en informatie en hulp te krijgen over mogelijkheden om ze te stoppen.

De kernactiviteiten van de vertrouwenspersoon zijn:

  • De melder van ongewenst gedrag opvangen en begeleiden
  • Samen met de melder zoeken naar (informele) oplossingen
  • Ongewenst gedrag signaleren bij de organisatie en (on)gevraagd adviseren

 De hoofdtaken van de vertrouwenspersoon integriteit zijn:

  • Potentiële melders van een misstand (klokkenluider) opvangen, begeleiden en informeren
  • Melders doorverwijzen naar professionele hulpverleners, een jurist en/of het Huis van Klokkenluiders
  • De organisatie voorlichten en inspireren om een organisatiecultuur te scheppen waarin medewerkers zich voldoende veilig voelen om vermoedelijke misstanden te melden en het adviseren van bestuur en management hierover

J a n heeft meer dan acht jaar ervaring als vertrouwenspersoon en vertrouwenspersoon integriteit in branches zoals sport, handhaving, cultuur, patiëntenorganisaties, onderwijs en zorg.